Etikk

ETISKE RETNINGSLINJER FOR S.Q.P.


Arbeid og gode sosiale relasjoner mellom arbeidstakere og ansatte er viktig hos S.Q.P.
Gjennom kvalitet på vårt tilaksarbeid der arbeidstakere og ansatte sammen gjennom utvikling, mestring av arbeidsoppgaver får en bedre hverdag og en bedre livskvalitet.

Vi vil bevisstgjøre våre holdninger og utføre våre aktiviteter med gode moralske og etiske retningslinjer. Dette overfor arbeidstakere, ansatte, kunder og samfunnet rundt oss.

De etiske retningslinjer er grunnlaget for vår opptreden, mens moralen vil være hvordan vi forholder oss til de etiske retningslinjer.

Forhold til arbeidstakere og ansatte.

Vi ønsker et godt forhold til arbeidstakere og ansatte som er basert på gjensidig respekt
Ved ansettelser har vi like vilkår uansett rase, hudfarge, kjønn, seksuell legning, nasjonalitet og religion.
Vi aksepterer ikke mobbing eller diskriminering.
Vi vil ha ett sundt og trygt arbeidsmiljø.
Vi ønsker gjennom arbeid at arbeidstakere oppnår en bedre livskvalitet.
Hms skal være naturlig i det daglige arbeidet.
Forhold til forretningsetikk.

Vi tar avstand fra korrupsjon, bestikkelser eller andre forhold som hindrer konkurranse, eller bryter med konkurranselovgivningen.
Forhold til miljø og omgivelser.

Vi vil gjøre vurderinger i forkant av hvordan vårt arbeid vil påvirke miljøet og arbeider kontinuerlig med å redusere negativ miljøpåvirkning.
De etiske retningslinjer omfatter alle ansatte, daglig leder og styremedlemmer i S.Q.P.

De etiske retningslinjer er en del av stillingsinstruksen, arbeidsreglementet og ansettelsesavtalen.

Taushetsplikt.

Ansatte er forpliktet til å bevare taushet om alle opplysninger og informasjon om produksjonshemmeligheter, anbud kalkyler etc i sitt arbeid.

For å laste ned Rettighetsdokument, klikk her >